Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Klarvær
Kart over Østre Tørnby

Vedtak om detaljregulering Tørnby Østre

Kommunestyret i Rømskog har 10.04.2014 vedtatt detaljregulering for Tørnby Østre, gnr. 69 bnr. 3, med bestemmelser, jfr. plan- og bygningsloven §12-12.

2014-04-11
Skurås og deler av Steinbyfeltet

Vedtak om detaljregulering for Skuråsfeltet og deler av Steinbyfeltet

Kommunestyret i Rømskog har 10.04.2014 vedtatt detaljregulering for Skuråsfeltet og deler av Steinbyfeltet, gnr. 71 bnr. 91, 106, 109 m.fl., jfr. plan- og bygningsloven §12-12.

2014-04-11
www

Digital kommunikasjon som hovedregel

Hvert år sender offentlige virksomheter ut mer enn 125 millioner brev på papir. Nå endres regelverket slik at forvaltningen som hovedregel skal kommunisere digitalt. Hensikten er å forenkle kommunikasjonen med innbyggere og næringsliv.

2014-04-09
Planer og rapporter

Oppstart av kommuneplanarbeid, felles planprogram for Aremark, Marker og Rømskog

Aremark, Marker og Rømskog kommuner har gjennom en felles kommuneplanstrategi vedtatt at kommuneplanene i nevnte tre kommuner skal rulleres i fellesskap. Det varsles med dette oppstart av kommuneplanarbeidet og at planprogram ligger ute for høring.

2014-03-07
Kart over Eidet

Oppstart av planarbeid gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Eidet – Tørnby Vestre

Rømskog kommune varsler oppstart av arbeid med detaljregulering  for gang- og sykkelveg på strekningen Sand/Eidet, eiendom 69 bnr. 3, i sør til Tørnby Vestre , gnr. 69 bnr. 5, i nord, i hht. Plan- og bygningsloven §12-8

2014-02-26
Tilflyttertreff

Tilflyttertreff i Rømskog kommune

Rømskog kommune  inviterte nylig nye tilflyttere til en hyggelig kveld med middag på kommunehuset.

2014-02-23
Rømskog barnehage og SFO

Barnehage- og SFO-opptak 2014/2015

Fristen for nye søkere å søke om plass i barnehagen og SFO 2014/2015 er 1.april 2014.

2014-02-14
Kart over Østre Tørnby

Detaljregulering for Tørnby Østre, del av gnr 69 bnr 3 - offentlig ettersyn

Det faste planutvalget i Rømskog kommune har i møte den 23.01.2014 behandlet forslag til detaljregulering for Tørnby Østre, del av gnr. 69 bnr. 3. Utvalget vedtok å sende planforslaget med endringer på høring og legge det ut på offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §12-10.

2014-01-31
Kart til Spillhaug

Ingen vårinnsamling av søppel i 2014

Rømskog kommunestyre besluttet 12.12.2013 at det ikke skal gjennomføres vårinnsamling av søppel.

2014-01-21
Frivillighetssentral

Til lag og foreninger i Rømskog!

Kommunestyret har vedtatt å opprette Rømskog Frivillighetssentral med oppstart 1.april i år.

2014-01-20