A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 1

Borgerlig vigsel i Rømskog kommune

Fra første januar 2018 overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler i Norge. I Rømskog kommune er det ordfører, varaordfører og rådmann som innehar vigselsmyndighet.

Hvem kan vigsles i Rømskog kommune?

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a.

Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere.

Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse skal ikke betale for tilbudet i likhet med norske statsborgere som er bosatt i kommunen.

Rømskog kommune tilbyr også vigsler til andre enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at paret selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

Forberedelser til vigselen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndighetene/Skatt Øst som utsteder. Behandlingstiden for prøvingsattest er 2-3 uker. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter.

Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

I Rømskog kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Tidspunkt og sted for vigsle

I Rømskog kommune foregår vigsler mellom kl 12-15 siste fredagen i mnd. Handlingen kan foregå i egnede lokaler/evt ute på Rømskog.

Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vielsen bestilles.

Gjennomføring av vigselen

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Vigselsformularet finnes på www.bufdir.no. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesning. Eventuelle kostnader og ansvar forbundet med dette ligger hos brudefolket.

Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Rømskog stille med ett av vitnene. Dette må avtales på forhånd.

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel.

 

Melding om vigsel og registrering

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok. Melding om vigsel/ vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten/skatt øst. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Rømskog kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør vigselsboken.

Økonomi

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler i forskriftene om kommunale vigsler. Tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Andre som vil vigsles i Rømskog må dekke kostnader for dette. Prisen er fastsatt til kr 2000.

Ønsker du å vigsles av Rømskog kommune?

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Rømskog kommune sender sin henvendelse til sentraladministrasjonen via postmottak@romskog.kommune.no . Kommunikasjon om vigsel er unntatt offentlighet.

I e-posten oppgis navn på brudepar, adresse, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker.

Legg ved kopi av prøvingsattest. Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes per telefon på: 69 85 91 77.

Ved henvendelse vil sentraladministrasjonen ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

Eileen Hellesjø, 9.4.2018

 

 

 

Tips en venn Skriv ut