A A A
Rømskog kirke Skyet 12
Tørnby

Egengodkjenning av detaljregulering, gang- og sykkelvei langs FV. 21, Rømskog

Kommunestyret i Rømskog kommune har i møte 23.04.2015 egengodkjent Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Eidet - Vestre Tørnby, gnr. 69 bnr. 3 m.fl. Vedtaket er gjort i hht. plan- og bygningsloven § 12-12.

Planen legger til rette for bygging av gang- og sykkelveg ca. 750 meter som en forlengelse sørover fra eksisterende gang- og sykkelveg i Rømskog sentrum. Dette vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i sentrum og styrke mosjonsnettet i kommunen. Videre er planens hensikt knyttet til utvikling og bruk av områder i nær tilknytning til gang- og sykkelvegen, herunder teknisk infrastruktur.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Rømskog kommune, telefon 69 85 91 77 eller per epost til postmottak@romskog.kommune.no .

Plandokumentene med vedlegg kan du finne i lenkene under:
Planbeskrivelse
Plankart 1
Plankart 2
Plankart 3
Planbestemmelser
Veimodell 1
Veimodell 2
Oppsummering av høringsuttalelser med kommentarer
Samlet saksfremstilling

 

 

 

Tips en venn Skriv ut