A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 5
l
Planer og rapporter

Forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Eidet – Tørnby vestre - offentlig ettersyn

Det faste planutvalget i Rømskog kommune har i møte den 04.09.2014 behandlet forslag til detaljregulering for gang- og sykkelveg langs fv. 21, Sand/Eidet – Tørnby vestre. Utvalget vedtok å sende planforslaget på høring og legge det ut på offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §12-10.

Planens hovedhensikt er å:

  • å bedre trafikksikkerheten på en viktig strekning langs fylkesvei 21 i tettbebyggelsen Rømskog
  • å bedre fremkommeligheten for gående og syklende mellom bosted og skole i Rømskog og ulike servicefunksjoner og boligbebyggelsen i Rømskog
  • å bedre mosjonsnettet for rekreasjonssyklister, joggende og gående i Rømskog.

 

Rømskog kommune er forslagsstiller, og Natur, Utvikling & Design har utarbeidet planforslaget. Planens areal er ca 30 dekar. Foreslått arealbruksformål er i hovedsak i samsvar med Kommuneplan Arealdel 2008-2020 for Rømskog.

 

Høringsdokumentene finner du i lenkene under samt på kommunehuset. De består av:

  1. Forslag til planbeskrivelse
  2. Forslag til plankart nr. 1
  3. Forslag til plankart nr. 2
  4. Forslag til plankart nr. 3
  5. Forslag til planbestemmelser
  6. Vegmodell, nr. 1
  7. Vegmodell, nr. 2

 

Samlet saksframstilling fra møte i det faste utvalget for plansaker 04.09.2014 kan du lese her.

I diskusjonen i planutvalget i møte 04.09.2014 var det synspunkter på mulighet for busstopp eller busslomme ved avkjøring til fylkesvei 812. Hensikten er å bedre forholdene for først og fremst skolebarn i nærområdet. Det er mest aktuelt med busstopp på vestsiden av eller hver side av fylkesveien. Kommunen som planfremmer og planmyndighet ønsker at dette blir vurdert som en del av høringen og det offentlige ettersynet. Kommunen ønsker tilbakemelding fra berørte parter på dette og utelukker ikke at planforslagets yttergrense kan bli noe justert på østsiden av fylkesveien som følge av dette. Dersom planavgrensningen blir utvidet noe som følge av dette, kan det bli aktuelt med en begrenset høring før kommunen sluttbehandler planen. En eventuell utvidelse av planområdet med dette formål er innenfor det varslede planområdet som ble varslet berørte parter og kunngjort  i mars 2014.

 

Uttalelser kan sendes skriftlig innen 5.november 2014, per epost postmottak@romskog.kommune.no eller per brev til Rømskog kommune, 1950 Rømskog.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til Lisbet Baklid, telefon 93 28 72 55 eller Stian Stenseth, telefon 69 85 91 77.

 

 

 

Tips en venn Skriv ut