A A A
Rømskog kirke Lette sluddbyger 0
l
Låven på Kurøen

Kulturminneplan for Rømskog kommune – forslag til planprogram. Høring og offentlig ettersyn.

Rømskog kommune starter nå opp arbeidet med en Kulturminneplan 2018 – 2022 for Rømskog kommune. Den blir en del av ”Delplan for friluftsliv,  idrettsliv og kulturbygg” og vil få nytt navn: Delplan for idrett, friluftsliv og kulturminner 2018 – 2022.

Etter plan- og bygningslovens § 11-13 er det skrevet en sak med planprogram for kulturminneplanen. Saken beskriver forslag til innhold i kulturminneplanen og gjør rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, og opplegg for medvirkning.

Planutvalget og Utvalg for oppvekst og omsorg vedtok å legge forslaget til planprogram ut til offentlig ettersyn i sine møter 7.og 8. september 2016. Saksfremlegget finnes under politiske saker på Rømskog kommunes hjemmeside.

Planprogramforslaget blir sendt til nabokommunene Marker og Aurskog-Høland samt Årjängs Kommun. Den blir også sendt til Østfold og Akershus Fylkeskommuner ved fylkeskonservatoren.

Frist for merknader eller innspill til flere tema som bør være med i planprogrammet er torsdag 20.joktober 2016.  Merknadene sendes skriftlig som brev til Rømskog kommune, Engehaget 1, 1950 Rømskog, eller som epost til postmottak@romskog.kommune.no.

Vedlegg: Planprogramforslag

 

Rømskog 9.9.2016
Elizabeth Wirsching
Kulturleder

 

 

Tips en venn Skriv ut