Lover og forskrifter som gir Rømskog kommune rett til å samle inn personopplysninger

Her finner du en oversikt over lover og forskrifter som gir oss rett til å samle inn personopplysninger.

Arkivloven:
• § 6 Arkivansvaret: Offentlige organer plikter å ha arkiv, trygg tilgang både for samtid og ettertid.
• § 9 omhandler kassasjon m. m. Bare i spesielle tilfelle skal ting kasseres /slettes.

Forskrift om offentlige arkiv:
• §§ 2-6 – 2-10: Journal og elektroniske arkivsystem.
• §   3-20: Bevaringspåbud, en del materiale skal alltid bevares.

Barnevernsloven:
• § 6-4: Hente inn opplysninger.
• § 7-4: Dokumentinnsyn

Opplæringsloven:
• § 2-3. Innhold og vurdering i grunnskoleopplæringen: Departementet gir forskrifter om dokumentasjon m. m.
• § 9a-6.Informasjonsplikt og uttalerett: Diverse råd og utvalg har rett til å få rett til å få fremlagt dokumentasjon for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ved skolen.

Forskrift til opplæringsloven:
• §§ 2-1 – 2-4: Rapportering og evaluering av opplæringsvirksomheten.
• §   3-1: Rett til vurdering og dokumentasjon
• §§ 3-38 - 3-41: Dokumentasjon og rett til dokumentasjon.
• §§ 4-31 – 4-33a: Særskilt om retten til dokumentasjon av grunnskoleopplæringen.

Barnehageloven:
• §§ 7, 8 og 9: Eier av barnehagens ansvar, kommunens ansvar og fylkesmannens ansvar. Innebærer behov for en del dokumentasjon.

Bokføringsloven:
• § 13: Oppbevaring av regnskapsmateriale i fem år eller tre år og seks måneder.
• §   2 i forskrift og årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner peker tilbake på bokføringsloven og bokføringsforskriften angående dokumentasjon og oppbevaring.

Bokføringsforskriften:
• § 7-3: En del av dokumentasjonen i forbindelse med bokføring skal oppbevares i 10 år.

Kommuneloven:
• § 4: Aktiv informasjon og innsyn i forvaltningen. Også andre paragrafer i denne loven omhandler regler rundt innsyn i dokumenter for folkevalgte, statlig tilsyn, kontrollutvalget, revisjon osv.

Sosialtjenesteloven:
• § 43: Hente inn opplysninger.

Eiendomsskatteloven:
• § 15: Føring av eiendomsskatteliste.

Gebyr vann og avløp:
• Omtales i lokal forskrift om vann og avløpsgebyr for kommunen. Sier ikke noe konkret om innsamling av personopplysninger.
• Kommunen sender ut faktura, og for å kunne gjøre dette må noen personopplysninger behandles.

Matrikkeloven:
• § 5: Matrikkelendringer og innholdet.

Helsepersonelloven:
• Kapittel 8 §§ 39-47: Dokumentasjonsplikt (plikt til å føre journal, innsyn, retting, sletting, tilgang m. m.)

Helseregisterloven:
• Kapittel 2 §§ 6-16: Tillatelse til å behandle helseopplysninger og etablere helseregister.

Pasientjournalloven:
• § 6: Rett til å behandle helseopplysninger for å kunne gi helsehjelp, administrasjon, internkontroll eller kvalitetssikring.

Pasient- og brukerrettighetsloven:
• § 2-5: Rett til individuell plan • Kapittel 3: Rett til medvirkning og informasjon
• Kapittel 5: Rett til journalinnsyn
• Kapittel 7: Klage

Helse- og omsorgstjenesteloven:
• § 5-10: Journal- og informasjonssystem
• § 9-10: Plikt til å føre journal (bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)

Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgstjenesten (ehelse.no / Helsedirektoratet):
• Detaljerte krav til informasjonssikkerhet basert på lovverket i personopplysningsloven, personopplysningsforskriften, pasientjournalloven og helseregisterloven.
• Etterleving av norm bidrar til virksomhetens internkontrollsystem.

Skattebetalingsloven:
• § 5-13c: Inneholder pålegg om oppbevaring av regnskapsmatriale i mer enn fem år.

Folkeregisterloven:
• Kapittel III og spesielt §§ 13-14a omhandler bruk av opplysninger fra registeret.

eForvaltningsforskriften:
• Omhandler blant annet elektronisk kommunikasjon med - og i forvaltninga.

Forvaltningsloven:
• §§ 13 og 13 c: Taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter undergitt taushetsplikt. Taushetsplikt bortfaller etter 60 år viss ikke andre regler har andre føringer.

Offentlighetsloven:
• §   3: Alle kan kreve innsyn i saksdokument, journaler og lignende register. En del unntak fra innsynsretten i kapittel 3.
• § 10: Plikt til å føre journal.
• § 13: Opplysninger som er underlagte taushetsplikt er unntatt fra innsyn.

Offentlighetsforskriften:
• Omhandler regler rundt innsyn og tilgjengeliggjøring av informasjon på Internett.

Tips en venn Skriv ut