A A A
Rømskog kirke Lettskyet 4
l
Organisasjonskart

Organisasjon

Rømskog kommune har organisert sin virksomhet i ulike tjenesteområder og en sentraladministrasjon.

Sentraladministrasjonen
Rådmann Anne Kirsti Johnsen er øverste administrative leder med tjenesteledere for de respektive tjenesteområdene. De er ansvarlig for å gjennomføre de planer og beslutninger som politikerne gjør.

Rømskog kommunes tjenesteområder:

Oppvekst

Oppveksttjenesten skal arbeide for å sikre barn og unge en trygg oppvekst med gode lærings- og utviklingsmuligheter. Oppveksttjenesten gir tilbud innen grunnskole, skolefritidsordning, voksenopplæring, undervisning av fremmedspråklige, barnehage.
Kontaktinfo:
Tjenesteleder Unni Degnes, unni.degnes@romskog.kommune.no, tlf. 90 72 87 03

Kultur
Kulturtjenesten skal arbeide for at kommunens kulturminner og tradisjoner tas vare på og at alle innbyggerne i kommunen tilbys et positivt og variert kulturtilbud.
Dette skal skje primært ved å stimulere frivillige lag og foreninger sitt arbeid, men også ved at tjenestene gir kulturtilbud på områder der det ikke er naturlig for lag og foreninger å ta et hovedansvar. Kulturtjenesten administrerer Rømskog kulturskole og biblioteket.
Kontaktinfo:
Tjenesteleder Rita Berget Lindblad, rita.lindblad@romskog.kommune.no, tlf. 98 21 21 79

Helse og omsorg
Helse og omsorg er en etat, med helse- og omsorgsleder, hvor hjemmebaserte tjenester og institusjon har felles personale. Med en liten administrasjon er det kort vei fra bruker til vedtaksbeslutning. Det er hovedutvalget for oppvekst og omsorg som har det politiske ansvaret for tjenestene. Kommunen har institusjonsplasser og trygdeboliger i egen kommune. En del tjenester blir løst med interkommunale ordninger som jordmortjeneste, legevakt, lege, helsesøster, dagsenter og PU-bolig. Samarbeidskommunene er Aurskog-Høland og Marker.
Kontaktinfo:
Tjenesteleder Kristin Martinsen, kristin.martinsen@romskog.kommune.no , tlf. 97 97 13 92

Teknisk
Tekniske tjenester skal ytes innbyggerne på en best mulig måte innenfor en forsvarlig kommunaløkonomisk ramme.
Tekniske tjenester som krever maskinbistand skal i størst mulig grad baseres på innleid hjelp.
Kontaktinfo:
Tjenesteleder Jan Marius Eriksen, janeri@romskog.kommune.no, tlf. 45 26 23 97

Landbruk, miljø og næring
Det skal arbeides for et miljøvern som sikrer en framtidsrettet forvaltning av miljøet og naturressursene. Kommunen skal arbeide for at dagens åpne landskap blir værende åpent. Det skal arbeides for et landbruk i balanse med naturgrunnlaget og kulturlandskapet i kommunen, og en arealdisponering som sikrer produksjonsgrunnlaget og andre ressurser for fremtidige generasjoner.
Kontaktinfo:
Virksomhetsleder Ole Eide, ole.eide@marker.kommune.no, tlf. 40 03 93 21
 
 
Barnevern
Det er inngått avtale mellom Rømskog og Marker om opprettelse av felles barneverntjeneste. 
Felles barnevern innebærer at innbyggerne kan henvende seg til barnevernet ved å ringe Marker kommune tlf 69 81 05 00 eller som tidligere Rømskog kommune. Post sendes barnevernet, Rømskog kommune. Personlig oppmøte kan skje både i Marker og Rømskog.
Rømskog blir tilsluttet Barnevernvakten for Indre Østfold tlf 91 38 92 93 som tar imot akutte henvendelser hverdager kl 16.00-08.00 og hele døgnet i helger og høytider.
Kontaktinfo:
Barnevernets leder Claus Engen, claus.engen@marker.kommune.no, tlf: 91 12 51 96
 
 
Tips en venn Skriv ut