A A A
Rømskog kirke Snø -1

Politisk virksomhet

 

Kommunen styres av lokalpolitikere med kommunestyret som øverste myndighet.
 
Kommunestyret velges av befolkningen i kommunen for fire år om gangen. Innbyggerne i kommunen går til valgurnen og gir sin stemme til kommunestyrevalget. Kommunestyret velger så formannskap, ordfører, varaordfører, hovedutvalg og andre styrer, råd og utvalg for samme fireårsperiode.
 
Kommunestyret setter rammene og trekker opp retningslinjene for kommunens virksomhet og bestemmer hvilket ansvarsområde og hvilke fullmakter formannskapet og de faste utvalgene skal ha.
 
Den administrative siden skal gjennomføre de planer og vedtak som politikerne gjør. Kommunestyret har vedtatt gjeldende delegeringsreglement.
 
Ordfører: Thor Håkon Ramberg
Varaordfører: Turid Dahlum Nilsen
 
 
Styrevervregisteret
Rømskog kommune er tilknyttet Styrevervregisteret til KS. Bakgrunnen for registeret er at kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas best mulig. En måte å styrke omdømmet til kommunesektoren på er at det skapes åpenhet rundt hvilke roller enkeltpersoner har, og dette gjøres bl.a. gjennom Styrevervregisteret.
Opplysningene i Styrevervregisteret er publisert her

 

Møtekalender

Politisk organisering

Kommunestyret er kommunens øverste myndighet og bestemmer hvilke råd og utvalg kommunen skal ha.
I vår kommune er det opprettet 2 "hovedutvalg" som har ansvar for "sine" respektive områder. De to hovedutvalget har hver 7 medlemmer og er:
  • Utvalg for oppvekst og omsorg
  • Utvalg for utvikling

Dessuten har vi administrasjonsutvalg, som har ansvar for saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Administrasjonsutvalget har 7 medlemmer. Det er formannskapets 5 medlemmer og 2 valgt fra de ansatte.

Tips en venn Skriv ut